Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez stronę finansowanie-biznesu.com

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nadrzędnym celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom składania zapytań, w celu otrzymania ofert reklamowych usług finansowych Pożyczkodawców, to jest podmiotów innych niż Usługodawca.
 2. Usługodawca ustanawia Regulamin na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu mogą być zawarte w języku polskim.
 5. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu oraz może udostępniać go w załączeniu do wiadomości e-mail przesyłanych Użytkownikom.
 6. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 7. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy ani Pożyczkodawców w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny.
 8. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu, konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika:
  1. Urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,
  2. Poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą Java Script,
  3. Aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
 9. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z poniesieniem przez Użytkownika kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Użytkownik.
 10. Korzystanie z Serwisu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.

§2. USŁUGI ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

 1. Usługodawca udostępnia pełnoletnim Użytkownikom bezpłatne Usługi:
  1. Prezentacji ofert usług finansowych świadczonych przez Pożyczkodawców i przedstawienia przez podmioty trzecie indywidualnych ofert usług finansowych, świadczonych przez Pożyczkodawców – której przedmiot stanowi wyświetlenie Użytkownikowi przez Usługodawcę ofert reklamowych usług finansowych, świadczonych przez Pożyczkodawców i dostosowanych do wprowadzonych przez Użytkownika informacji i danych, a także jednorazowe udostępnienie wprowadzonych przez Użytkownika danych podmiotom trzecim, innym niż Usługodawca, w celu przesłania Użytkownikowi przez te podmioty, indywidualnie dobranych ofert reklamowych usług finansowych, świadczonych przez Pożyczkodawców, pod adres e-mail wprowadzony w formularzu zamówienia Usługi lub przedstawienia tych ofert poprzez rozmowę telefoniczną,
  2. Przesłania przez Usługodawcę ogólnych ofert finansowych, świadczonych przez Pożyczkodawców – której przedmiot stanowi przesłanie Użytkownikowi przez Usługodawcę ofert reklamowych usług finansowych świadczonych przez Pożyczkodawców i dostosowanych do wprowadzonych przez Użytkownika informacji i danych.
 2. Usługi można zamówić za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny godziny na dobę, przy użyciu formularza zamówienia Usług.
 3. W celu zamówienia Usługi, należy uzupełnić wszystkie obligatoryjne oraz ewentualnie fakultatywne pola formularza zamówienia Usług, a następnie skorzystać z funkcjonalności wysłania formularza. Czynność ta jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika wobec Usługodawcy, oferty zawarcia umowy o świadczenie Usług.
 4. Przed wysłaniem formularza zamówienia poprzez zaznaczenie jego właściwego pola, Użytkownik może dobrowolnie oświadczyć, iż:
  1. wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych podmiotom trzecim przez Usługodawcę, w celu przesłania przez nie indywidualnych ofert usług finansowych, świadczonych przez Pożyczkodawców,
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w celach marketingowych przez Usługodawcę.
 5. Zgoda o której stanowi pkt 4.1 jest dobrowolna, jednak wymagana w celu świadczenia Usługi o której stanowi pkt 1.1 .
 6. Zgoda o której stanowi pkt 4.2 jest dobrowolna, jednak wymagana w celu świadczenia Usługi o której stanowi pkt 1.2. Cele marketingowe wskazane w tej zgodzie mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Usługodawcę informacji handlowych, przy użyciu danych kontaktowych Użytkownika. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili, a Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 8. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę następuje poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail do Użytkownika i jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę oferty zawarcia umowy o świadczenie Usług objętych zamówieniem.

§3. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu jest bezpłatne.
 2. W przypadku gdy Użytkownik skorzysta z usług finansowych, zamówionych w następstwie skorzystania z reklam lub ofert otrzymanych od Pożyczkodawców reklamujących się za pośrednictwem Serwisu, warunki płatności z tytułu tych usług określać będzie odrębna umowa, zawarta z Pożyczkodawcą.

§4. CZAT

 1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom czat z Usługodawcą.
 2. Aby skorzystać z funkcjonalności czatu z Usługodawcą, należy wprowadzić w jego pole żądaną treść, a następnie nadać wiadomość do Usługodawcy.
 3. Jeżeli czat jest w trybie „online”, Usługodawca udzieli odpowiedzi niezwłocznie po jej odczytaniu, za pośrednictwem funkcjonalności czat, jeśli Użytkownik nie opuścił czatu.
 4. Jeżeli czat jest w trybie „offline”, Usługodawca udzieli odpowiedzi za pośrednictwem poczty e-mail, pod warunkiem podania przez Użytkownika adresu e-mail.

§5. USŁUGA NEWSLETTER

 1. Przedmiotem niniejszej Usługi newsletter jest świadczenie Usługodawcy polegające na przesyłaniu informacji handlowych pod adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 2. Aby zamówić Usługę newsletter, należy użyć właściwego pola aktywacji newslettera w formularzu udostępnionym przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu.
 3. Warunkiem prawidłowego zamówienia Usługi newsletter jest podanie adresu e-mail Użytkownika. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu świadczenia Usługi i zawarcia umowy w jej przedmiocie.
 4. Przed wysłaniem formularza zamówienia Usługi newsletter, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Użytkownik może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej, mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Usługodawcę informacji handlowych przy użyciu danych kontaktowych Użytkownika. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili, a Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 6. Wysłanie formularza zamówienie Usługi newsletter do Usługodawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Serwisu i za jego pośrednictwem.
 7. Umowa o świadczenie Usługi newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Usługodawcę zapisu Użytkownika na listę newslettera.
 8. Korzystanie z newslettera jest możliwe po zawarciu umowy o świadczenie Usługi newsletter.
 9. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi newsletter może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu między innymi: funkcjonalności Serwisu lub wypisania z subskrypcji przy użyciu linka dezaktywującego, znajdującego się w obszarze wiadomości newsletter, a także poprzez wysłanie oświadczenia Użytkownika w tym przedmiocie do Usługodawcy, np. w wiadomości e-mail lub liście.

§6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I POREKLAMACYJNE

 1. Postanowienia niniejszego artykułu stosuje się wyłącznie do umów zawieranych z Usługodawcą. W stosunku do umów zawieranych z Pożyczkodawcami, zastosowanie znajduje §8 Regulaminu.
 2. Reklamacje można składać listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Usługodawcy.
 3. Reklamacje można składać przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Konsumenta.
 5. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie danych kontaktowych Konsumenta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.
 6. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
 7. Usługodawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji z tytułu rękojmi drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji.
 8. W zakresie umów zawartych z Usługodawcą Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • a. Złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
  • b. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
  • c. Skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  • d. Złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
 9. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych w punkcie a.
 10. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl

§7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Postanowienia niniejszego artykułu stosuje się do umów zawieranych z Usługodawcą. W stosunku do umów zawieranych z Pożyczkodawcami, zastosowanie znajduje §8 Regulaminu.
 2. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy zawartej z Usługodawcą.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informacje dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsumenci muszą poinformować Usługodawcę (Profimax, ul. Tartaczna 11, 05-300 Mińsk Mazowiecki, mail: kontakt@finansowanie-biznesu.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.
 7. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. Konsument ma prawo do odstąpienia zawartej z Pożyczkodawcą i na odległość, umowy o świadczenie usług finansowych, z zastrzeżeniem poniższych wyłączeń lub ograniczeń.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach umów:
  1. Całkowicie wykonanych na żądanie konsumenta przed upływem terminów do odstąpienia od umowy;
  2. Dotyczących instrumentów rynku pieniężnego, zbywalnych papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, jednostek uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, sprzedaży papierów wartościowych ze zobowiązaniem do ich odkupu oraz operacji finansowych, w których ustalono cenę, kurs, stopę procentową lub indeks, a w szczególności nabywanie walut, papierów wartościowych, złota lub innych metali szlachetnych, towarów lub praw, w tym umowy obliczone tylko na różnicę cen, opcje i prawa pochodne, zawarte na nim umówioną datę lub umówiony termin, w obrocie rynkowym;
  3. Ubezpieczenie dotyczących podróży i bagażu lub innych podobnych, jeżeli zawarte zostały na okres krótszy niż 30 dni.
 10. W pozostałych przypadkach w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia, w którym Konsument otrzymał postanowienia umowy kredytowej, może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy kredytowej, bez podawania przyczyny.

§8. UMOWY Z POŻYCZKODAWCAMI – REKLAMACJE I ODSTĄPIENIA

 1. Postanowienia niniejszego artykułu stosuje się do umów zawieranych z Pożyczkodawcami.
 2. Usługodawca nie posiada informacji na temat umów zawartych pomiędzy Użytkownikami a Pożyczkodawcami. Aby wnieść reklamację z tytułu usług świadczonych przez Pożyczkodawców, Użytkownik powinien skontaktować się z tymi Pożyczkodawcami lub sprawdzić treść zawartej umowy. W ten sam sposób Użytkownicy mogą ustalić procedurę rozpatrywania reklamacji, podstawy ich wniesienia, a także terminu rozpoznania.
 3. Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem nie będzie zadowolony ze sposobu rozpatrzenia reklamacji przez Pożyczkodawcę, zawsze może skorzystać z przysługujących sposobów pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Jako Konsument, może zwrócić się np. do Rzecznika Finansowego (Al. Jerozolimskie 87 02-001 Warszawa, nr tel. 22 333 73 26, 22 333 73 27, faks 22 333 73 29, e-mail biuro@rf.gov.pl).
 4. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibie oraz na stronie internetowej Rzecznika Finansowego.
 5. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL http://www.uokik.gov.pl.
 6. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy wysłać do Pożyczkodawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
 7. Konsument nie poniesie żadnych opłat z dokonanym odstąpieniem, z wyjątkiem kosztów ceny lub wynagrodzenia za usługę rzeczywiście wykonaną, w przypadku rozpoczętego za zgodą Konsumenta świadczenie usług przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w terminie 30 dni:
  1. Od odstąpienia od umowy – w przypadku świadczeń Konsumenta albo
  2. Od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy – w przypadku świadczeń Pożyczkodawcy.
 9. W przypadku rozpoczętego za zgodą Konsumenta świadczenia usług przed upływem terminów do odstąpienia od umowy, Pożyczkodawca może żądać zapłaty ceny lub wynagrodzenia za usługę rzeczywiście wykonaną.
 10. Pożyczkodawca nie może żądać zapłaty, o której mowa powyżej, jeżeli rozpoczął świadczenie usług bez zgody Konsumenta, a także jeżeli nie wskazał, zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta, wysokości ceny lub wynagrodzenia, które Konsument jest obowiązany zapłacić w wypadku, o którym stanowi pkt 9.

§9. WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików cookies uregulowane zostały w Polityce prywatności i plików cookies.
 2. Usługodawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików cookies.
 3. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe użytkowników Serwisu, w celu i zakresie ustanowionym w Polityce prywatności i plików cookies.
 4. Osobom, których dane zostały zebrane przez Usługodawcę, przysługują prawa opisane w Polityce prywatności i plików cookies. Są to w szczególności prawa dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu, wobec tego.
 5. Zawierając umowę o świadczenie Usługi, Użytkownik może upoważnić Usługodawcę do przesyłania informacji związanych z umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.
 6. Użytkownik niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o zmianach swoich danych, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.

§10. WARUNKI LICENCYJNE I TREŚCI ZABRONIONE

 1. Usługodawca udziela na rzecz Użytkowników korzystających z Serwisu nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, z zachowaniem niniejszych warunków.
 2. Nazwa Serwisu, projekt graficzny Serwisu, struktura Serwisu, Serwis, kod źródłowy lub skompilowany Serwisu, strony internetowe służące do obsługi Serwisu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez Usługodawcę w związku z udostępnieniem Serwisu, włączając w to również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty lub wiadomości lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem Usług, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Usługodawca nie przenosi na stanowiących jego część ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów lub Serwisu i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.
 3. Prawo do używania Serwisu i powiązanych z nim utworów, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 4. Użytkownik nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne.
 5. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Serwisu i powiązanych z nim utworów. Usługodawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności Serwisu.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie do Serwisu lub za jego pośrednictwem, treści:
  1. Bezprawnych,
  2. Mogących wprowadzić w błąd innych Użytkowników,
  3. Naruszających dobra osobiste Użytkowników, Usługodawcy lub osób trzecich,
  4. Powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub naruszające dobre obyczaje, w szczególności: treści pornograficznych, treści propagujących używanie narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujących do rasizmu, ksenofobii lub szerzenia nienawiści.
 7. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia lub moderacji treści, które naruszają postanowienia Regulaminu.

§11. WARUNKI OBOWIĄZYWANIA I ZMIAN REGULAMINU

 1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
 2. Zmiana Regulaminu lub wypowiedzenie przez Usługodawcę umowy o świadczenie Usługi może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu świadczenia Usług, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę, w szczególności w następujących przypadkach:
  1. Zmiana w zakresie funkcjonowania oferowanych przez Usługodawcę Usług lub funkcjonalności, w tym wycofanie Usługi lub funkcjonalności, do której mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
  2. Wprowadzenie przez Usługodawcę nowych Usług lub funkcjonalności, do których będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu,
  3. Zmiana systemów informatycznych wykorzystywanych przez Usługodawcę, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
  4. Zmiana przepisów prawa: regulujących Usługi oferowane przez Usługodawcę, do których zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, mających wpływ na świadczenie Usługi, wykonywanie umowy lub Regulaminu, zmiana przepisów podatkowych lub zasad rachunkowości stosowanych przez Usługodawcę, zmiana lub wydanie nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym Prezesa Urzędu lub Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w zakresie związanym ze świadczeniem Usług, wykonywaniem umowy lub Regulaminu,
  5. Zmiana przez Usługodawcę modelu biznesowego prowadzonej działalności, objętej niniejszym Regulaminem.
 3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikacje jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu.
 4. Usługodawca publikuje informację o zmianie Regulaminu w obszarze strony internetowej Serwisu, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia. Publikacja tej informacji następuje poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
 5. Usługodawca wysyła drogą elektroniczną informacje o zmianie Regulaminu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług, w przypadku związanie stron umową zawartą na czas nieoznaczony.
 6. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania trwającej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
 7. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania obowiązującej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte świadczenie Usług, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Usługodawca świadczy Usługi,
  2. Korzyści utracone przez Użytkowników niebędących Konsumentami.
 3. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia uznaje się sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 4. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, za prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej z Usługodawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.
 6. W stosunku do umów zawartych z Usługodawcą, przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.
 7. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły, albo temu co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

§13. DEFINICJE UŻYTE W REGULAMINIE

Dni robocze – to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konsument – to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązany bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Pożyczkodawca – to inny niż Usługodawca przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny, który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu.

Regulamin – to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, za pośrednictwem Serwisu.

Serwis – to serwis internetowy, prowadzony przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: finansowanie-biznesu.com.

Usługa – to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu. Zawarcie umowy następuje w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

Usługodawca – to Paweł Bakuła, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Profimax, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 8221072522, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu. Z Usługodawcą można skontaktować się przy użyciu adresu e-mail: kontakt@finansowanie-biznesu.com

Użytkownik – to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi.


ZAŁĄCZNIK – FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Adresat: Profimax Paweł Bakuła, ul. Tartaczna 11, 05-300 Mińsk Mazowiecki  kontakt@finansowanie-biznesu.com


Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi:


Data zawarcia umowy:


Imię i nazwisko konsumenta(-ów):


Adres konsumenta(-ów):


Podpis konsumenta(-ów):
(tylko jeżeli formularz jest przesłany w wersji papierowej)


Data:


(*) niepotrzebne skreślić


ZAŁĄCZNIK – FORMULARZ REKLAMACYJNY

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)


Adresat: Profimax Paweł Bakuła, ul. Tartaczna 11, 05-300 Mińsk Mazowiecki    kontakt@finansowanie-biznesu.com


Imię i nazwisko lub nazwa Użytkownika:


Adres Użytkownika:


Nr telefonu Użytkownika:


Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:


Reklamacja dotyczy:


Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:


Opis problemu:


Żądanie reklamacji:


Podpis składającego: